Informácie o spracúvaní osobných údajov

 

 

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Eden Hygiena, s. r. o. so sídlom Ružová dolina 16008/25 821 09 Bratislava, IČO 53010469, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 145509/B (ďalej len „spoločnosť EDEN HYGIENA“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

 

 

2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:

 

a.    Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií

Spoločnosť EDEN HYGIENA spracúva (i) na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti EDEN HYGIENA), (ii) na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a (ii) v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

 

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou EDEN HYGIENA je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru, resp. dohody o zabezpečení poistenia a (ii) v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti EDEN HYGIENA.

 

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

 

kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií, orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti EDEN HYGIENA.

 

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru.

 

 

 

b.    Registrácia a prevádzka e-shopu

Spoločnosť EDEN HYGIENA spracúva na účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou EDEN HYGIENA je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.

 

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.

 

 

 

c.    Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom

Spoločnosť EDEN HYGIENA spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok.

 

 

 

d.    Riešenie sťažností zákazníkov

Spoločnosť EDEN HYGIENA spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou EDEN HYGIENA je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.

 

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.

 

 

 

e.    Súťaže na Facebooku

Spoločnosť EDEN HYGIENA spracúva na účely realizácie súťaží prostredníctvom Facebooku nasledovné osobné údaje: údaje uvedené v profile súťažiaceho a v prípade víťaza aj jeho meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu a fotografiu s výhrou.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou EDEN HYGIENA je nevyhnutné na účely realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami.

 

Príjemcom osobných údajov víťaza v rozsahu fotografie a prípadne aj označenia menom a priezviskom je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

 

 

 

f.    Poskytovanie podpory cez Facebook

V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne požiadať o poskytnutie podpory cez Facebook, spoločnosť EDEN HYGIENA bude spracúvať osobné údaje uvedené vo facebookovom profile dotknutej osobe a údaje, ktoré jej dotknutá osoba sama počas komunikácie poskytne.

 

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka a právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie spoločnosťou EDEN HYGIENA je nevyhnutné na poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka.

 

Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

 

Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie podpory požadovanej zákazníkov.

 

 

 

g.    Plnenie zákonných povinností spoločnosti EDEN HYGIENA

Spoločnosť EDEN HYGIENA spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až f) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti EDEN HYGIENA.

 

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou EDEN HYGIENA je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou EDEN HYGIENA.

 

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

 

daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

 

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

 

 

 

3.    Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

 

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo


(i) požadovať prístup k osobným údajom


(ii) na opravu osobných údajov


(iii) na vymazanie osobných údajov


(iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov


(v) právo na prenosnosť osobných údajov a


(vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov.


Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti EDEN HYGIENA:

 

a)    písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,

 

b)    elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo

 

c)    telefonicky na vyššie uvedenom čísle.

 

d).   Príslušné právne predpisy

 

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.