Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.Ceny - všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné, vrátane DPH a bez ďalšieho navýšenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade ich úpravy a poskytnutia akcie. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.Platobné podmienky – v internetovom obchode www.edenhygiena.sk.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu za objednávku nasledovnými spôsobmi:• na dobierku - najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi, alebo na pošte.
• hotovosťou - táto platba sa môže použiť pri odbere objednávky pri osobnom obere,ale aj pri odvoze tovaru naším pracovníkom.
• bankovým prevodom - po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet vedený v Tatrabanke. Po prijatí platby odosielame tovar s tým, že Vás informujeme o termíne, kedy zásielka dorazí.


Banka: Tatra banka
Účet: 2926842630 /1100
Variabilný symbol: číslo faktúry


Doprava- objednávky kupujúcim je riešená nasledovným spôsobom:
• poštou na dobierku,
• dopravou v Bratislave a jeho okolí,
• osobným odberom
• Spôsob dopravy sa vyberá pri potvrďovaní objednávky kupujúcim. 


Cena dopravy - konečná cena bude vypočítaná v nákumnom košíku podľa miesta doručenia a hmotnosti zásielky.

Cenník dopravy:


Osobný odberZdarma
Bratislava a okolieZdarma
Slovensko, balík na adresu (do 1kg)3,90 eur
Slovensko, balík na adresu (do 10kg)
4,90 eur
Slovensko, kuriér na adresu (do 20kg)
9,00 eur
Slovensko, kuriér na adresu (do 30kg)
11,70 eur
Slovensko, kuriér na adresu (do 100kg)
30,20 eurZáruka, reklamácia - Aj keď je percento reklamácií mizivé, je dobré vedieť, že u nás máte rovnakú záruku ako v obchode. Je v našom záujme všetky reklamácie riešiť čo najrýchlejšie, takže sa nemusíte báť, že by ste na vybavenie čakali dlhšie ako je nutné (spravidla je všetko vyriešené do niekoľkých dní).
Záruka začína plynúť dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom. Na tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov rovnako ako v obchode. Predajca zodpovedá za chyby výrobku, ktorý ma tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa na chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením. Reklamáciu je možné uplatniť poštou.

Zasielanie reklamácie - Zásielku je potrebné zaslať k reklamácii poštou, prípadne inou doručovateľskou službou na adresu:
Eden Hygiena ,s.r.o. ,Ružová dolina 16008/25 821 09 Bratislava
Do zásielky priložte sprievodný list, v ktorom uvediete z akého dôvodu výrobok reklamujete. Ďalej priložte do zásielky kópiu faktúry, alebo údaje, podľa ktorých Vás budeme schopní identifikovať (meno, na ktoré bola objednávka uskutočnená).
V sprievodnom liste takisto uveďte, akým spôsobom máme postupovať v prípade uznania reklamácie, či chcete výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí. V prípade žiadosti o vrátenie peňazí uveďte číslo účtu, na ktorý bude čiastka prevedená.
• Nezabudnite ani na kompletné údaje, vrátane emailu a telefónneho čísla, aby sme Vás mohli o priebehu reklamácie priebežne informovať.
• Náklady na dopravu reklamovaného výrobku k nám Vám budú spätne uhradené (na vyžiadanie) v prípade uznania reklamácie. Reklamovaný výrobok nie je nutné adresovať konkrétnemu pracovníkovi. Každú reklamáciu vybavíme bez zbytočného odkladu a o jej priebehu zákazníka informujeme. Zákazník je informovaný do 3 dní od prijatia reklamácie telefonicky príp. reklamačným protokolom.

Odstúpenie od zmluvy -V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.
Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.
Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru.


Ochrana osobných údajov - Prevádzkovateľ internetového obchodu www.edenhygiena.sk, uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Všetky údaje našich zákazníkov sú zabezpečené proti akémukoľvek zneužitiu. Tieto dáta uchovávame na serveroch, ktoré sú v našom vlastníctve a sú umiestené v priestoroch spoločnosti. Servery nie sú pripojené do verejnej internetovej siete, takže nemôže dôjsť k ich neoprávnenému získaniu treťou stranou.
Vaše osobné údaje, ktoré uvediete pri nákupe sú úplne dôverné a v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretím stranám. Osobné údaje budú použité len pre nevyhnutné úkony spojené s vybavením objednávky a posielaním informačných e-mailov obchodu Eden Hygiena (akcie, novinky,...).
Na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy vymazané a nebudú sa ďalej spracovávať.


Záverečné ustanovenia - Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky. Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky. Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu.
Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.